Algemene voorwaarden en retourbeleid

1          DEFINITIES 

1.1       Verkoper: BV Ertsberg, vennootschap geregistreerd bij de KBO onder nummer 0770.935.610, met zetel gevestigd te 2100 Deurne, Herentalsebaan 27/131. 

1.2       Koper: elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst op de Website. 

1.3       Website/Webwinkel: www.ertsberg.be 

1.4       Producten: De Producten die de Verkoper te koop aanbieden via de Webwinkel.

1.5       Aankoop: Elke aankoop van Producten via de Webwinkel.  

2          TOEPASSINGSGEBIED

2.1       Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de Verkoper en de Koper vanaf de plaatsing van een bestelling door de Koper in de Webwinkel van de Verkoper via de Website www.ertsberg.be. Door plaatsing van een bestelling erkent en bevestigt de Koper uitdrukkelijk zijn voorafgaande kennisname en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en verzaakt hij aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden, behoudens voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2.2       De Verkoper behoudt zich het recht voor om haar Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Een eventuele wijziging en/of aanvulling zal geen invloed hebben op het Product dat door de Koper werd aangekocht. 

3          AANBOD 

3.1       De Producten zoals aangeboden in de Webwinkel zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. De Verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen of aan te passen. 

4          FACTURATIE 

4.1       De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn facturen en overzichten elektronisch aan de Koper over te maken. Ingeval van onbeschikbaarheid of storing van de elektronische facturatieapplicatie, behoudt de Verkoper zich echter het recht voor om facturen of afrekeningen in papieren versie aan de Koper over te maken. In die omstandigheden vervangen de papieren facturen en afrekeningen de elektronische facturen en afrekeningen en volstaan ze op zich. 

5          PRIJZEN EN BETALING 

5.1       Behoudens andersluidend beding, zijn de prijzen in euro vermeld en zijn het nettoprijzen exclusief BTW, zonder korting. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, worden deze apart vermeld.

5.2       Alle facturen van de Verkoper zijn betaalbaar zonder korting op de zetel van de Verkoper en dit uiterlijk op de vervaldatum van de factuur. De factuur zal pas beschouwd worden als betaald vanaf het ogenblik dat de gelden op de bankrekening van de Verkoper geboekt zullen zijn. 

5.3       De facturen van de Verkoper moeten altijd betaald worden door de Koper, zelfs indien laatstgenoemde beschikt over een vaststaande en opeisbare schuldvordering jegens de Verkoper. Elke verrekening is dus uitgesloten, behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomst. 

6          WANBETALING IN GEVAL VAN PROFESSIONELE KOOP 

6.1       Bij wanbetaling op de vervaldag (cf. art. 5.2) worden alle jegens de professionele Klant openstaande bedragen opeisbaar. 

6.2       Elke niet betaalde factuur zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest opbrengen zoals voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

6.3       Tevens is de professionele Klant bij wanbetaling op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van alle nog openstaande bedragen en dit met een minimum van 125,00 EUR. 

7          WANBETALING IN GEVAL VAN CONSUMENTENKOOP

7.1       Bij wanbetaling door de consument-Koper op de vervaldag (cf. art. 5.2) zal de Verkoper per e-mail een ingebrekestelling richten aan de consument-Koper. 

7.2       Vanaf de kalenderdag volgend op de verzending van de ingebrekestelling per e-mail zal elke niet betaalde factuur een verwijlinterest opbrengen die gelijk is aan de interest zoals voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

7.3       Indien de consument-Koper het verschuldigde saldo niet heeft betaald binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen die start op de kalenderdag die volgt op de dag van verzending van de ingebrekestelling per e-mail, is de consument-Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding is gelijk aan 20,00 EUR indien het verschuldigde saldo lager is dan of gelijk is aan 50,00 EUR; gelijk aan 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde saldo op de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR indien het verschuldigde saldo gelijk is aan of hoger is dan 150,01 EUR en kleiner is dan of gelijk is aan 500,00 EUR; gelijk aan 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde saldo op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR indien het verschuldigde saldo hoger is dan 500,00 EUR.

8          HERROEPINGSRECHT IN GEVAL VAN CONSUMENTENKOOP 

8.1       De consument-Koper heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen na effectieve levering van de Producten zonder opgave van redenen de Aankoop kosteloos te herroepen.

8.2       Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet de consument-Koper de Verkoper via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen via e-mail naar winkel@ertsberg.be met vermelding van het ordernummer en een lijst van de desbetreffende Producten of via het modelformulier zoals voorzien in bijlage 2 van het Wetboek Economisch Recht.

8.3       Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet de consument-Koper de mededeling betreffende de uitvoering van het herroepingsrecht (door middel van het modelformulier) verzenden voordat de herroepingstermijn van veertien (14) dagen verstreken is.

8.4       De Verkoper zal de teruggezonden Producten terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee is betaald. De kosten voor eventuele terugzending met de post of koerier zijn ten laste van de consument-Koper.

8.5       Als de consument-Koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij het bedrag van de betaling die hij heeft verricht terug, desgevallend inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat de Verkoper de Producten heeft ontvangen. 

8.6       De consument-Koper kan in een aantal uitzonderlijke gevallen zijn herroepingsrecht niet uitoefenen. Deze gevallen worden opgesomd in artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.

8.7       Tijdens de bedenktijd zal de consument-Koper zorgvuldig omgaan met het Product. Indien de consument-Koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product in de originele staat retourneren. Indien het teruggestuurde product in waarde is verminderd ten gevolge van het gebruik van de Producten dat verder gaat dan nodig is om de aard en kenmerken van de Producten vast te stellen, behoudt de Verkoper zich het recht voor de waardevermindering in rekening te brengen van het terug te betalen bedrag. 

9          TERMIJNEN 

9.1       Leveringstermijnen worden slechts verstrekt bij wijze van inlichting. Vertragingen ten opzichte van opgegeven levertermijnen kunnen dan ook geen aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van de Aankoop.

9.2       Elke klacht over de factuur moet middels aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum toegezonden worden, bij gebreke waarvan de factuur geacht zal worden te zijn aanvaard door de Koper. 

10        EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1     De Koper ontvangt het eigendomsrecht van de Producten slechts nadat de Verkoper de integrale betaling van de Aankoopprijs ontvangen heeft.

11        GARANTIE 

11.1     De Koper dient zijn klachten betreffende zichtbare gebreken in de Producten op straffe van verval, en alleszins voorafgaand aan enige ingebruikname, bewerking of verwerking, per e-mail, vergezeld van foto’s die de klacht staven, te versturen naar winkel@ertsberg.be binnen een termijn van veertien (14) werkdagen volgende op de levering.

11.2     De Koper dient zijn klachten betreffende verborgen gebreken in de Producten, op straffe van verval, per e-mail, vergezeld van foto’s die de klacht staven, te versturen naar winkel@ertsberg.be binnen veertien (14) werkdagen volgend op de dag waarop hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten ontdekken.

12        AANSPAKELIJKHEID

12.1     De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die veroorzaakt werd door de Koper of door derden.

12.2     De Verkoper is niet aansprakelijk voor technische problemen die een impact hebben op de communicatie van informatie via haar Website. 

12.3     De Verkoper is niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper voor informatie op haar website die onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten binden de Verkoper niet. 

12.4     De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van haar Website. 

13        OVERMACHT 

13.1     Indien een overmacht situatie de uitvoering van de Aankoop voor de Verkoper onmogelijk maakt, dan wel moeilijker, kostelijker en/of tijdrovender dan voorzien op het ogenblik van de Aankoop, is de Verkoper gerechtigd om de uitvoering van deze Aankoop op te schorten tijdens de duur van de overmacht situatie. Indien deze overmacht situatie langer dan 30 dagen duurt, hebben zowel de Verkoper als de Koper het recht om de Aankoop rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige schadevergoeding. De Aankoopprijs zal desgevallend integraal worden terugbetaald aan de Koper.

13.2     Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van de onderneming zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, onvoorziene tekortkomingen, brand, stakingen en uitsluitingen, zowel bij de onderneming als bij toeleveringsbedrijven, pandemie, epidemie, overheidsingrijpen, overheidsbevel of overheidsmaatregel, reisverbod, oorlog, vijandelijkheden, terroristische aanslagen of dreiging daartoe, staat van beleg, mobilisatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst ernstig bemoeilijken, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele leveranciers of geboekte artiesten zijn gevestigd.

14        SCHORSING EN BEËINDIGING 

14.1     De Verkoper behoudt zich het recht voor om ten alle tijden en zonder voorafgaande ingebrekestelling de verbintenissen ten aanzien van de Koper op te schorten wanneer de Koper zijn verbintenissen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig naleeft. De Verkoper kan er desgevallend ook voor kiezen om de Aankoop van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang te ontbinden, onverminderd het recht van de Verkoper op een volledige vergoeding van de geleden schade.

15        INTELLECTUELE EIGENDOM 

15.1     De Verkoper is exclusieve eigenaar en/of rechtmatig licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de (inhoud van de) Website, met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. De Koper vrijwaart de Verkoper voor alle schade die het gevolg zou zijn van een inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten.

16        PRIVACY 

16.1     U vindt hier onze privacy en cookie informatie.

17        KLANTENDIENST

17.1     Ertsberg is bereikbaar via e-mail op winkel@ertsberg.be of per post op het volgende adres: Nieuwstraat 13, 9910 Aalter. 

17.2     De Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

17.3     Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr. 

18        DIVERSE BEPALINGEN 

18.1     Wanneer een van de Algemene Voorwaarden nietig dan wel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende Algemene Voorwaarden hier niet worden door aangetast en behouden zij hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is. Verkoper en Koper verbinden er zich toe om te goeder trouw een nieuwe clausule te onderhandelen die de bedoeling van de eventuele nietige clausule zal weerspiegelen.

18.2     Het nalaten op gelijk welk moment door de Verkoper om een van de in de Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal niet beschouwd worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van de rechten aantasten.

18.3     De Koper aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

19        TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

19.1     In het geval van een betwisting zijn enkel en exclusief de rechtbanken van Gent bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.